Algemene doelstellingen NTC-onderwijs

• De Nederlandse taal een plaats geven binnen de totale opvoeding van het kind door het aanbieden van zowel Nederlandse taal als cultuur. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de acceptatie van de ander (zoals de lokale cultuur).

• Het zo goed mogelijk laten verlopen van de aansluiting met het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Een middel hierbij is het CITO leerlingvolgsysteem.

• Een minimum aantal onderwijsuren van 120 op jaarbasis (4 uur per week).

Uitgangspunten

• Eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing

• Gelijkwaardigheid van alle leerlingen

• Geen discriminatie of uiting van racisme

• Multiculturaliteit

Daarnaast vinden we dat het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijk en motiverend moet zijn. De leerlingen hebben al een lange dag achter de rug als ze bij ons op school komen. Alle lessen moeten gedegen zijn voorbereid, zowel op didactisch en organisatorisch vlak als wat betreft de keuze van materialen, zodat de lestijd optimaal kan worden benut.

Prioriteiten

• Aansluiting garanderen met Nederland en België met betrekking tot het onderwijssysteem in het algemeen en het Nederlands taalonderwijs in het bijzonder.

• Aandacht besteden aan de schriftelijke taalvaardigheid naast het verbeteren van de mondelinge taalvaardigheid.

• Aandacht besteden aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur, die op een speelse en ontspannen wijze aan de kinderen aangeboden wordt.

• De leerprestaties en overige vorderingen systematisch bijhouden en evalueren.

Nederlandse taal

In overleg met de ouders wordt voor hun eigen kind de hoofddoelstelling vastgesteld.  Is de doelstelling wel "aansluiting bij het onderwijs in Nederland", dan wordt vooral aandacht gegeven aan de deelvaardigheden spreken en luisteren, lezen, spelling en taalbeschouwing.

Het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen:

• vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen.

• kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal.

• plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal.

Is de doelstelling niet "aansluiting bij het onderwijs in Nederland", dan wordt vooral aandacht gegeven aan het verwerven van mondelinge taalvaardigheden. Daarnaast besteden we aandacht aan auditieve aspecten, Nederlandse klank-tekenkoppeling, het (voortgezet) technisch lezen, de spelling en de woordenschatuitbreiding.

Nederlandse en Vlaamse cultuur

Met deze lessen willen wij de verbondenheid met Nederlandse en Vlaamse cultuur in stand houden en versterken. Op die manier bevorderen we een succesvolle terugkeer naar Nederland of België. De lessen Nederlandse taal en Nederlandse cultuur ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan.

De belangrijkste thema's die bij de Cultuurlessen aan bod komen zijn:

• Festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes: Leerlingen hebben kennis van en doen ervaringen op met typisch Nederlandse festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes.

• Jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen: Leerlingen zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de jeugdcultuur in Nederland.

• Nederlandkunde: Leerlingen hebben kennis van de Nederlandse samenleving, vanuit historisch en (sociaal)- geografisch perspectief.